Skip to content

Foldaver
Sérdeild fyrir nemendur í Foldaskóla.

Deildarnámsskrá 2021-2022

Foldaver, sérdeild fyrir börn með einhverfu var stofnuð í Hamraskóla
haustið 1996 en með sameiningu skóla í Grafarvogi fluttist deildin í
Foldaskóla haustið 2012.

Markmið deildarinnar er að sinna
einstaklingsmiðaðri kennslu og styðja við nám nemenda í almennu skólastarfi.
Í dag eru 9 nemendur í deildinni en þessir nemendur eru einnig skráðir í
almennar bekkjardeildir 7. – 10. bekkja. Foldaver hefur til umráða rúmgott húsnæði á efri hæð húss 2 í Foldaskóla og er um að ræða tvær rúmgóðar kennslustofur ásamt vinnuherbergi starfsfólks deildar.

Sækja þarf formlega um inngöngu í deildina. Með umsókninni þarf að fylgja
staðfest greining á að barnið sé með einhverfu. Sérstakt inntökuteymi
fjallar síðan um umsóknina og tekur ákvörðun um inntöku.

Umsóknarfrestur er 1.mars og ber að skila umsóknum ásamt  fylgigögnum til skóla og frístundasviðs, Borgartúni 12-14 enn einnig er hægt að skila umsóknum til ritara Foldaskóla

http://reykjavik.is/sites/default/files/skjol/thjonustulysingar/umsokn nytt.pdf

Deildin er ein sex sérdeilda fyrir börn með einhverfu í grunnskólum í
Reykjavík. Hinar fimm eru í Fellaskóla, Hamraskóla, Háaleitisskóla,
Langholtsskóla og Vogaskóla.

Starfsfólk deildarinar 2021 -2022

Mikil og góð reynsla er af kennurum og þroskaþjálfum.

Í Foldaveri og hefur starfsmannahald verið stöðugt undanfarinn ár.

 

Deildarstjóri sérdeildar er:

Friðþór Vestmann Ingason / þroskaþjálfi                                                  

Annað starfsfólk :

Anna Lísa Hassing stuðningsfulltrúi

Dóra Eydís Pálsdóttir þroskaþjálfi

Guðríður Guðfinnsdóttir sérkennari,

Kristín Baldey Rúnudóttir leiðbeinandi

Kristín Guðrún Ólafsdóttir stuðningsfulltrúi

Sveinhildur Vilhjálmsdóttir kennari 

 

Starfshættir Foldavers

Nám í deildinni er byggt á námsmarkmiðum aðalnámskrár grunnskóla,grunnþáttum menntunar og lykilhæfni.

Grunnþættir menntunar eru læsi í víðum skilningi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi,jafnrétti og sköpun.

Þessir þættir eiga að koma við sögu í öllum námsgreinum og vera leiðarljós í menntun til undirbúnings þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi
(Aðalnámskrá Grunnskóla, 2013, með nokkrum breytingum á greinum, í Aðalnámskrá.

Mikilvægt er að stuðla að sjálfstæði nemenda með aðlögun á námsefni og skólaumhverfi. Allir nemendur deildarinnar hafa einstaklingsnámskrá sem unnin er af kennurum í samráði við foreldra þeirra.

 

Haft er til hliðsjónar almenn námskrá þess aldurshóps sem nemandinn tilheyrir en auk þess er horft á getu, óskir og þarfir nemandans svo og óskir foreldra. Brýnt er að leggja áherslu á styrkleika nemandans. Einnig hefur verið stuðst við aðlagaða skólanámskrá Sérdeildar Suðurlands við að setja upp aðlöguð markmið fyrir nemendur

 

(Sérdeild Suðurlands, 2017).

Einstaklingsnámskrá

Einstaklingsnámsskrá er unnin í Mentor tölvukerfinu. Í námskrá eru settar fram námslotur, námsviðmið, upplýsingar um skipulag kennslu og námsmat.

Í námsmati eru notuð 5 hæfnitákn Mentors sem viðmið um námsárangur.
Samkvæmt reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla frá því í júní
2010 eru sett fram þau markmið að nemendur:

  • Fái jöfn tækifæri á eigin forsendum til náms og virkrar þátttöku í
    grunnskólum án aðgreiningar þannig að komið sé til móts við náms-, líkams-,
    félags- og tilfinningalegar þarfir þeirra.
  • Fái fjölbreytt nám við hæfi í hvetjandi námsumhverfi og í viðeigandi húsnæði sem tekur mið af þörfum þeirra og stöðu.
  • Allir hafi jöfn tækifæri í grunnskólum í samræmi við alþjóðlega samninga umréttindi barna og fatlaðra.

Þátttaka nemenda í bekk fer eftir úthaldi, getu og áhuga. Í skóla án
aðgreiningar er gengið út frá því að skólinn sé sá staður sem kemur til móts
við einstaklingsþarfir hvers nemanda og tekur tillit til sérkenna og
hæfileika hvers og eins.

Þegar einstaklingsnámskrá eða kennsluáætlun er
gerð þá verður að ganga út frá þörfum hvers og eins. Til að efla og nýta
heildtæka skólastefnu sem best fyrir nemendur sérdeildar er markmiðið að
efla samvinnu milli kennara sérdeildar og bekkjakennara.

Fræðsludagar frá nemendum í Foldaveri

Nemendur í deildinni munu leggja upp með að fræða samnemendur sína og bekkjafélaga um einhverfu og er áætlað að fræðslan verði í október 2021. 

Tengsl utan skóla

Þegar um er að ræða barn með sérþarfir er gott samstarf og upplýsingamiðlun á milli heimilis og skóla algjör forsenda þess að vel takist til með nám barnsins.

Einnig er mjög mikilvægt að Þroskaþjálfar, kennarar og annað fagfólk beri saman bækur sínar og starfi saman sem ein heild.

Reglulegir teymisfundir eru mikilvægir þar sem upplýsingum er miðlað og byggð upp samvinna milli heimilis og ólíkra fagaðila. Aðeins þannig næst markviss árangur í starfi.
Fundir vegna hvers barns eru að jafnaði tvisvar sinnum á önn og jafnvel
oftar ef þörf krefur. Bæði foreldrar og kennarar geta beðið um fund.

Fyrir dagleg samskipti eru auk tölvupósts notaðar samskiptabækur. Þar fara
upplýsingar um hvað barnið hefur verið að gera þann daginn.

Akstur fyrir nemendur

Nemendum stendur til boða akstur til og frá skóla. Skólaaksturinn er í
höndum Pant ferðaþjónustu. Auk þess geta nemendur fengið akstursþjónustu þegar þau
eru í skammtímavistun.

Frístundastarf unglinga

Nemendum í 5.-10. bekk stendur til boða frístundaúrræði fyrir börn með sérþarfir í Frístundaklúbbi Grafarvogs (Höllin). Einnig er félagsstarf í félagsmiðstöðinni Fjörgyn seinnipart og á kvöldin fyrir nemendur á miðstigi og unglingastigi.